Aachen

Öcher Platt – Die Moddersproech

19. November 2017
Öcher Platt - Moddersproech

Ich habe in einem Heftchen mit Aachener Liedern und Gedichten etwas ganz tolles gefunden, was ich meinen Lesern nicht vorenthalten möchte:

Moddersproech

Lott os monkter siie än senge
nuun e Ledd op Öcher-Platt!
Schönner es jeng Sproech zu fenge,
wie e Keiser Karels Stadt.
Häl än krapp wie Öcher-Prente,
weäch än mangs wie Liverkoch –
Zockerklötz, Amandele, Krente…
fengt Ühr een die Sproech jenog!

Lott de Fremde schockeniere,
Öcher-Platt wür jarnet fiin.
Seii hant Uhre för zu hüre,
wie de Kouh hat för Latiin!
Weä net ajjen Pau jebore,
net jesalvt es opne Maat; –
Ärrme Trupp, Du kanns net kore,
wie de Moddersproech os schmaht.

Hat der Kaiser-Karel sellig
vletz met Huechdütsch sich jeziert?
Än heä wooed dobeij noch heilig,
än es hü noch huechjeiehrt!
Öcher -Dütsch‚ wie Böcher priise,
spruech heä klor, met Fejnd än Frönd…
Lott os met de Sproech bewise,
datt vür all sing Kenger sönd!

Wat de Modder os jesonge,
wat der Vadder os jesaat,
Öcher-Mäddcher, Öcher-longe,
weäd zeleäve net veraht!
Lott os monkter siien än senge,
dröm e Ledd op Öcher-Platt…
Schönner es jeng Sproech ze fenge
wie e Keiser-Karels-Stadt!

 

Quelle: Öcher Platt Heft 5-6 1995, 76. Jahrgang

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply Judith 21. November 2017 at 22:15

    toll !!!

  • Leave a Reply